شاخص های توسعه پایدار

شاخص های توسعه پایدار

شاخص های توسعه پایدار کدامند؟

توسعۀ پایدار با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟

شاخص های سنجش توسعه پایدار کدامند؟

اساسا باید برای سنجش توسعه به کدام شاخص‌ها مراجعه کرد؟

برای پاسخ به این سؤال من چندین شاخص مهم را از سایت Gapminder استخراج و در یک جدول تنظیم کرده‌ام. خواندن این جدول صرفا برای افرادی ممکن است مفید باشد که به شاخص های توسعه پایدار علاقه دارند یا نیازمند مرجعی برای این شاخص ها هستند.

امیدوارم از خواندنشان لذت ببرید.

این مطلب تحت لیسانس کریتیو کامنز و CC-BY-NC-ND منتشر می‌شود. 

کریتیو کامنز

در متن برخی از شاخص‌ها به صورت «پیش‌رونده و تأخیری» فرض شده‌اند. این شاخص‌ها درون دستۀ مورد نظر خودشان به صورت تأخیری یا پیش‌رونده از هم‌دیگر قرار می‌گیرند. برای مثال تأثیر مرگ در اثر بیماری‌هایی نظیر سرطان که ممکن است در نرخ سالانۀ مرگ و میر در شاخص‌های بهداشتی «دقیقا» در زمان محاسبه مدنظر قرار نگیرد.

شاخص‌های ساده (simple Indexes)

ردیف

                   شاخص های توسعه

نوع
۱

شاخص‌های اقتصادی توسعه  (Economy)

۲

میزان پرداخت کمک‌های مالی (Aid given)

۳ضریب جینی پرداخت کمک‌های مالیکمی
۴میزان پرداخت به ازای هر شخصکمی
۵زیرساخت اقتصادی پرداخت کمک مالیکمی
۶میزان پرداخت کمک‌هزینۀ تحصیلیکمی
۷میزان پرداخت کمک‌هزینه به جامعه و حاکمیتکمی
۸میزان پرداخت کمک‌هزینۀ بهداشتیکمی
۹میزان پرداخت کمک هزینۀ چندمنظورهکمی
۱۰درصد پرداخت کمک هزینه به سایر سرویس‌های اجتماعیکمی
۱۱میزان پرداخت کمک‌هزینۀ سیاست‌های جمعیتیکمی
۱۲میزان پرداخت کمک هزینۀ بخش تولیدکمی
۱۳میزان پرداخت کمک هزینۀ تصفیه و پالایش آب آشامیدنیکمی
۱۴

میزان دریافت کمک‌های مالی (Aid Received)

۱۵ضریب جینی دریافت کمک‌های مالیکمی
۱۶میزان دریافت سرانهکمی
۱۷میزان کل دریافت کمک‌هزینه‌های مالیکمی
۱۸

بدهی و تجارت (Debt & Trade)

۱۹صادرات اسلحهکمی
۲۰واردات اسلحهکمی
۲۱میزان بدهی به کشورهای خارجیکمی
۲۲میزان صادرات (درصدی از GDP است)کمی
۲۳میزان صادرات تکنولوژی‌های پیشرفتهکمی
۲۴میزان واردات (درصدی از GDP است)کمی
۲۵تجارت بازرگانیکمی
۲۶میزان کل ذخایرکمی
۲۷میزان بالانس تجارت (درصدی از GDPاست)کمی
۲۸میزان بالانس تجارت به دلار آمریکاکمی
۲۹

موقعیت اقتصادی (Economic Situation)

۳۰نرخ تخفیف بانک مرکزیکمی
۳۱نرخ ورود سرمایه‌های خارجیکمی، تأخیری
۳۲نرخ خروج سرمایه‌های خارجیکمی، مقطعی
۳۳تغییرات ساعتی برابری قیمت ارزکمی، تأخیری، مقطعی
۳۴نرخ تورمکمی
۳۵نرخ سرمایه‌گذاری‌هاکمی، تأخیری
۳۶ارزش سهام شرکت‌ها (درصدی از GDP است(کمی
۳۷میزان ثبت Patent  ها در کشورکمی
۳۸میزان به رسمیت شناخته‌شدن و کاربردی شدن Patent هاکمی
۳۹میزان رد شدن Patent هاکمی
۴۰میزان مالیاتکمی
۴۱میزان ساعت‌های کاری در هفتهکمی
۴۲

میزان درآمدها و رشد اقتصادی (Incomes and Growth)

۴۳میزان کل GDP (سالانه)کمی
۴۴میزان رشد GDP در بازۀ زمانی ده ساله (آینده)کمی، پیش‌رونده – تأخیری
۴۵میزان رشد GDP تنظیم شده بر مبنای دلار و تورمکمی، پیش‌رونده – تأخیری- مقطعی
۴۶GDP به ازای نفر سالانهکمی
۴۷GDPبه ازای شاغلین (تنظیم با تورم و دلار)کمی
۴۸GDP بر مبنای ساعت کار (تنظیم با تورم و دلار)کمی
۴۹ضریب جینی بر مبنای متد اطلسکمی
۵۰میزان ضریب سرانۀ جینی (ثابت دلار سال ۲۰۱۰)کمی
۵۱میزان ضریب سرانۀ جینی (نرخ دلار روز)کمی
۵۲میزان درآمد سرانهکمی
۵۳میزان کل GDP (بر مبنای دلار امروز)کمی
۵۴میزان کل GDP ( تنظیم شده با دلار امروز و تورم)کمی
۵۵ضریب جینی کلکمی
۵۶

فقر و نابرابری (Poverty & Inequality)

۵۷میزان متوسط سن میلیاردهای کشورکمی
۵۸تعداد کل میلیاردهای کشورکمی
۵۹نسبت وجود میلیاردها به ازای یک میلیون نفر جمعیتکمی
۶۰نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۱٫۹۰ دلار در روز)کمی
۶۱نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۵٫۵۰ دلار در روز)کمی
۶۲نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۳٫۲۰ دلار در روز)کمی
۶۳سهم مشارکت درآمدی جمعیت فقیر (۲۰% از کل جمعیت زیرخط فقر) (به بخش توضیحات مراجعه شود.)کمی
۶۴سهم مشارکت درآمدی جمعیت پولدار (۲۰% از کل پولدارها)کمی
۶۵سهم مشارکت درآمدی جمعیت متوسط (۲۰% از کل جامعۀ متوسط)کمی
۶۶سهم مشارکت درآمدی فقیرترین بخش جمعیت (۱۰% از کل جمعیت فقیر)کمی
۶۷سهم مشارکت درآمدی بخش فقیر جمعیت (۲۰% از کل جمعیت فقیر)کمی
۶۸سهم مشارکت درآمدی ۱۰% پولدارترین اقشارکمی
۶۹سهم مشارکت درآمدی ۲۰% پولدارترین اقشارکمی
۷۰شاخص نابرابری (Gini)کمی، مقطعی
۷۱تعداد کل افراد فقیر جامعهکمی
۷۲تعداد کل افراد فقیر روستاییکمی
۷۳تعداد کل افراد فقیر شهریکمی
۷۴

بخش های مختلف اقتصاد (Sectors)

۷۵کشاورزی (درصدی از GDP)کمی
۷۶صنعت (درصدی از GDP)کمی
۷۷خدمات (درصدی از GDP)کمی
۷۸

شاخص‌های آموزشی توسعه پایدار (Education)

۷۹

موفقیت تحصیلی (Achievement)

۸۰موفقیت تحصیلی درس ریاضیات پایۀ چهارمکمی
۸۱موفقیت تحصیلی درس ریاضیات پایۀ هشتمکمی
۸۲

برابری زن و مرد (Gender Equality)

۸۳نسبت سال‌های تحصیلی متوسط (زنان به مردان)کمی
۸۴نسبت تعداد دختران به پسران در حین تحصیلکمی
۸۵نسبت میزان دختران بی‌سواد به مردان بی‌سوادکمی
۸۶

باسوادی (Literacy)

۸۷میزان باسوادی زنان بزرگ‌سال (سن بیش از ۱۵ سال)کیفی
۸۸میزان باسوادی مردان بزرگ‌سال (سن بیش از ۱۵ سال)کیفی
۸۹میزان باسوادی بزرگ‌سالان (مجموع)کمی – کیفی
۹۰میزان باسوادی زنان جوان (۱۵ تا ۲۴ سال)کیفی
۹۱میزان باسوادی مردان جوان (۱۵ تا ۲۴ سال)کیفی
۹۲میزان باسوادی جوانان (مجموع)کمی – کیفی
۹۳

متوسط گذران عمر در مدارس (Mean Years in School)

۹۴متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله)کمی
۹۵متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۲۵ تا ۳۴ ساله)کمی
۹۶متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۲۵ ساله و مسن‌تر)کمی
۹۷مردان ۳۵ تا ۴۴ سالهکمی
۹۸مردان ۴۵ تا ۵۴ سالهکمی
۹۹مردان ۵۵ تا ۶۵ سالهکمی
۱۰۰مردان مسن‌تر از ۶۵ سالکمی
۱۰۱متوسط گذران عمر در مدرسه (زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله)کمی
۱۰۲زنان ۲۵ تا ۳۴ سالهکمی
۱۰۳زنان ۳۵ تا ۴۴ سالهکمی
۱۰۴زنان ۴۵ تا ۵۴ سالهکمی
۱۰۵زنان ۵۵ تا ۶۵ سالهکمی
۱۰۶زنان مسن‌تر از ۶۵ سالهکمی
۱۰۷

درصد حضور در مدارس (School Enrollment)

۱۰۸درصد پسران خارج از مدرسهکمی
۱۰۹درصد پسرانی که مقطع ابتدایی را به اتمام رسانیده‌اندکمی
۱۱۰درصد کودکان خارج از مدرسهکمی
۱۱۱درصد دختران خارج از مدرسهکمی
۱۱۲درصد دخترانی که مقطع ابتدایی را به اتمام رسانیده‌اندکمی
۱۱۳درصد کل به اتمام رسیدن دورۀ ابتداییکمی
۱۱۴

هزینه‌های تحصیلی (Schooling Costs)

۱۱۵خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز ابتدایی (از محل بودجه و GDP)کمی – تأخیری
۱۱۶خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز راهنمایی (از محل بودجه و GDP)کمی – تأخیری
۱۱۷خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز متوسطه (از محل بودجه و GDP)کمی – تأخیری
۱۱۸

شاخص‌های انرژی توسعه پایدار (Energy)

۱۱۹زغال سنگ (Coal)
۱۲۰میزان سوزانیدن زغال‌سنگ به ازای هر نفرکمی
۱۲۱میزان کل مصرف زغال سنگکمی
۱۲۲الکتریسیته (Electricity)
۱۲۳میزان تولید انرژی الکتریکی به ازای هر نفرکمی
۱۲۴میزان کل تولید انرژی الکتریکیکمی
۱۲۵میزان مصرف سرانۀ انرژی الکتریکیکمی
۱۲۶میزان مصرف انرژی الکتریکی خانگیکمی
۱۲۷میزان مصرف انرژی الکتریکی خانگی به ازای هر نفرکمی
۱۲۸هیدروالکتریسیته (Hydro Electricity)
۱۲۹میزان تولید سرانهکمی
۱۳۰میزان تولید کلکمی
۱۳۱گاز طبیعی (Natural Gas)
۱۳۲میزان تولید کلکمی
۱۳۳میزان تولید به ازای هر نفرکمی
۱۳۴میزان کل ذخایر گازیکمی
۱۳۵میزان ذخایر گازی به ازای هر نفرکمی
۱۳۶انرژی هسته‌ای (Nuclear)
۱۳۷میزان کل تولید انرژی هسته‌ایکمی
۱۳۸میزان تولید به ازای هر نفرکمی
۱۳۹نفت (Oil)
۱۴۰میزان کل مصرف نفتکمی
۱۴۱میزان مصرف به ازای هر نفرکمی
۱۴۲میزان کل تولید نفتکمی
۱۴۳میزان تولید به ازای هر نفرکمی
۱۴۴میزان مخازن شناخته‌شدۀ نفتیکمی
۱۴۵میزان مخازن شناخته شدۀ نفتی به ازای هر نفرکمی
۱۴۶مجموع انرژی‌ها (Total)
۱۴۷میزان کل تولید سرانۀ انرژیکمی
۱۴۸میزان کل تولیدکمی
۱۴۹میزان کل سرانۀ مصرف انرژیکمی
۱۵۰

 شاخص‌های زیست محیطی توسعه پایدار (Environment)

۱۵۱بلایای طبیعی (Disasters)
۱۵۲میزان سالانۀ تأثیر خشک‌سالیکیفی-تأخیری-مقطعی
۱۵۳میزان سالانۀ مرگ بر اثر خشک‌سالیکمی
۱۵۴میزان سالانۀ تأثیر زلزلهکمی – تأخیری – مقطعی
۱۵۵میزان سالانۀ مرگ بر اثر زلزلهکمی
۱۵۶میزان سالانۀ تأثیر بیماری‌های اپیدمیککمی- تأخیری – مقطعی
۱۵۷میزان سالانۀ مرگ بر اثر بیماری‌های اپیدمیککمی
۱۵۸میزان سالانۀ تأثیر گرمای هواکمی – تأخیری – مقطعی
۱۵۹میزان سالانۀ مرگ بر اثر گرمای هواکمی
۱۶۰میزان سالانۀ تأثیر سیلکمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۱میزان سالانۀ مرگ بر اثر سیلکمی
۱۶۲میزان سالانۀ تأثیر سوانح هواییکمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۳میزان سالانۀ مرگ بر اثر سوانح هواییکمی
۱۶۴میزان سالانۀ تأثیر طوفانکمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۵میزان سالانۀ مرگ بر اثر طوفانکمی
۱۶۶میزان سالانۀ تأثیر سونامیکمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۷میزان سالانۀ مرگ بر اثر سونامیکمی
۱۶۸

انتشار گازهای گلخانه‌ای (Emission)

۱۶۹میزان انتشار گاز CO2  تُن به ازای هر نفر (سرانه)کمی
۱۷۰میزان انتشار سالانۀ گاز دی‌اکسید کربنکمی
۱۷۱میزان تأثیر انتشار گاز دی‌اکسید کربن بر خروجی اقتصادکمی
۱۷۲میزان کل انتشار دی‌اکسید کربن (تُن)کمی
۱۷۳میزان انتشار سرانۀ سولفورکمی
۱۷۴میزان انتشار کل سولفورکمی
۱۷۵

جنگل داری (Forestry)

۱۷۶میزان کل بیوماس (تُن) در جنگلکمی
۱۷۷درصد پوشش جنگلیکمی
۱۷۸میزان پوشش زمین با جنگل (هکتار)کمی
۱۷۹میزان استخراج چوب و محصولات جنگلی به ازای هکتارکمی
۱۸۰میزان کل تولید جنگل (به دلار آمریکا)کمی – تأخیری
۱۸۱میزان اراضی کاشته‌شدۀ جنگلی (هکتار)کمی
۱۸۲میزان اراضی بومی و دست‌نخوردۀ جنگلی (هکتار)کمی
۱۸۳میزان اراضی جنگلی خصوصی (درصد)کمی
۱۸۴سایر زمین‌های جنگلی خصوصی (درصد)کمی
۱۸۵میزان کل مصرف و استحراج چوب از جنگل (متر مکعب)کمی
۱۸۶

جغرافیا (Geography)

۱۸۷درصد کل زمین‌های زراعیکمی – تأخیری – مقطعی
۱۸۸درصد کل اراضی جنگلیکمی
۱۸۹میزان کل سطح زمین در کشور (کیلومتر مربع)کمی

۱۹۰

آب (Water)

۱۹۱میزان مصرف آب زراعی (درصد از کل آب)کمی
۱۹۲میزان مصرف آب خوراکی (درصد از کل آب)کمی
۱۹۳میزان مصرف آب صنعتی (درصد از کل آب)کمی
۱۹۴میزان آب زیرزمینی تجدیدشده (متر مکعب به ازای هر نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۱۹۵میزان مصرف آب شهری (درصد از کل آب)کمی
۱۹۶میزان مصرف سرانۀ آب شهری (متر مکعب به ازای هر نفر)کمی
۱۹۷میزان ذخایر تجدیدپذیر آب (به ازای سرانه)کمی – تأخیری – مقطعی
۱۹۸میزان کل مصرف آبکمی
۱۹۹میزان کل مصرف سرانۀ آبکمی
۲۰۰

شاخص‌های سلامتی (Health)

۲۰۱میزان مرگ و میر نوزادانکمی
۲۰۲شاخص امید به زندگیکمی
۲۰۳شاخص امید به زندگی مردانکمی
۲۰۴تعداد کل مرگ کودکانکمی
۲۰۵تعداد کل کودکان زیر وزن سلامتیکمی
۲۰۶

سرطان‌های زنانه Female Cancers

۲۰۷مرگ و میر ناشی از سرطان سینهکمی – تأخیری – مقطعی
۲۰۸مرگ و میر ناشی از سرطان سینه (در صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۰۹مرگ و میر ناشی از سرطان رحم (در صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۰مرگ و میر کل ناشی از سرطان رحم در زنانکمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۱تعداد موارد جدید سرطان رحم (در صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۲تعداد کل موارد جدید سرطان رحمکمی
۲۱۳مرگ و میر ناشی از سرطان رودۀ بزرگ (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۴تعداد کل مرگ و میر ناشی از سرطان رودۀ بزرگکمی
۲۱۵تعداد موارد جدید سرطان رودۀ بزرگ (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۶تعداد کل موارد جدید سرطان رودۀ بزرگکمی
۲۱۷مرگ و میر ناشی از سرطان کبد (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۸موارد جدید سرطان کبد (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۹تعداد کل موارد جدید سرطان کبدکمی
۲۲۰مرگ و میر ناشی از سرطان ریه (هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۱موارد جدید سرطان ریه (هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۲تعداد کل موارد جدید سرطان ریهکمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۳مرگ و میر ناشی از سرطان معده (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۴تعداد کل مرگ و میر سرطان معدهکمی
۲۲۵تعداد موارد جدید سرطان معده (هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۶تعداد کل موارد جدید سرطان معدهکمی
۲۲۷

سرطان‌های مردانه (Male Cancers)

۲۲۸مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات (به ازای هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۹تعداد کل مرگ و میر ناشی از سرطان پروستاتکمی
۲۳۰تعداد موارد جدید سرطان پروستات (در هر صد هزار نفر)کمی – تأخیری – مقطعی
۲۳۱تعداد کل موارد جدید سرطان پروستاتکمی – تأخیری – مقطعی
۲۳۲

علل مرگ کودکان (Child Deaths)

۲۳۳همۀ دلایل مرگ کودکان (۱ تا ۵۹ ماهه)کمی
۲۳۴همۀ دلایل مرگ کودکان به نسبت تولد (۱ تا ۵۹ ماهه)کمی
۲۳۵موارد مرگ به دلیل بیماری اسهالکمی
۲۳۶موارد مرگ به دلیل بیماری اسهال به نسبت تولدکمی
۲۳۷همۀ موارد مرگ به دلیل بیماری HIVکمی
۲۳۸موارد مرگ به دلیل بیماری HIV (نسبت به تولد)کمی
۲۳۹مرگ و میر ناشی از جراحت (همۀ انواع جراحت)کمی
۲۴۰شاخص مرگ و میر ناشی از جراحت نسبت به تولدکمی
۲۴۱موارد مرگ بر اثر مالاریاکمی
۲۴۲موارد مرگ بر اثر مالاریا نسبت به تولدکمی
۲۴۳موارد مرگ و میر بر اثر سرخککمی
۲۴۴موارد مرگ و میر بر اثر سرخک نسبت به تولدکمی
۲۴۵موارد مرگ و میر بر اثر مننژیتکمی
۲۴۶موارد مرگ و میر بر اثر مننژیت نسبت به تولدکمی
۲۴۷موارد مرگ و میر بر اثر NCDکمی
۲۴۸موارد مرگ و میر بر اثر NCD نسبت به تولدکمی
۲۴۹موارد مرگ و میر بر اثر سایر بیماری‌های عفونیکمی
۲۵۰موارد مرگ و میر بر اثر سایر بیماری‌های عفونی نسبت به تولدکمی
۲۵۱موارد مرگ و میر بر اثر سیاه‌سرفهکمی
۲۵۲موارد مرگ و میر بر اثر سیاه‌سرفه نسبت به تولدکمی
۲۵۳موارد مرگ و میر بر اثر سینه‌پهلوکمی
۲۵۴

مرگ و میر نوزادان (New born Deaths)

۲۵۶جمع کل همه دلایل مرگ نسبت به تولدکمی
۲۵۷همۀ دلایل مرگکمی
۲۵۸ جمع کل موارد مرگ بر اثر اختناق تنفسی نسبت به تولدکمی
۲۵۹مرگ بر اثر اختناق تنفسیکمی
۲۶۰جمع کل موارد مرگ بر اثر بیماری‌های مادرزادی نسبت به میزان تولدکمی
۲۶۱مرگ بر اثر بیماری‌های مادرزادیکمی
۲۶۲مرگ بر اثر بیماری اسهالکمی
۲۶۳جمع کل موارد مرگ بر اثر اسهال نسبت به میزان تولدکمی
۲۶۴سایر موارد مرگکمی
۲۶۵جمع کل سایر موارد مرگ نسبت به میزان تولدکمی
۲۶۶مرگ بر اثر ذات‌الریهکمی
۲۶۷جمع کل موارد مرگ بر اثر ذات‌الریه نسبت به میزان تولدکمی
۲۶۸مرگ پیش از بلوغکمی
۲۶۹جمع کل موارد مرگ پیش از بلوغ نسبت به میزان تولدکمی
۲۷۰مرگ بر اثر شوک عفونیکمی
۲۷۱جمع کل موارد مرگ بر اثر شوک عفونی نسبت به میزان تولدکمی
۲۷۲مرگ بر اثر کُزازکمی
۲۷۳جمع کل موارد مرگ بر اثر کُزاز نسبت به میزان تولدکمی
۲۷۴

HIV  ویروس ایدز

۲۷۵میزان پوشش درمانیکمی
۲۷۶تعداد بزرگ‌سالان مبتلا به بیماری (از ۱۵ تا ۴۹ ساله‌‌)کمی
۲۷۷مرگ و میر سالانۀ HIVکمی
۲۷۸تعداد مبتلایان جدید به HIVکمی – تأخیری
۲۷۹تعداد مبتلایان جدید به HIV (به نسبت سن ۱۵ تا ۴۹ ساله)کمی
۲۸۰تعداد ناقلان ویروس (تمامی رده‌های سنی)کمی – تأخیری
۲۸۱

اقتصاد سلامت (Health Economics)

۲۸۲میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (مجموع)کمی
۲۸۳میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به دلار)کمی – تأخیری
۲۸۴میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به نسبت نرخ بین‌الملل)کمی – تأخیری
۲۸۵سهم مشارکت حاکمیت در هزینه‌های سلامتکمی
۲۸۶نسبت وجود دکتر به بیمارکمی
۲۸۷هزینه‌های پیش‌بینی نشدۀ سلامتکمی
۲۸۸هزینه‌های بخش‌ خصوصی سلامتکمی
۲۸۹میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت (از GDP)کمی – پیش‌رونده
۲۹۰میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به دلار)کمی – تأخیری
۲۹۱میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به نسبت نرخ بین ‌الملل)کمی – تأخیری
۲۹۲

حوادث و تصادفات (Injuries and Accidents)

۲۹۳سوانح سوختگیکمی
۲۹۴سوانح غرق‌شدگیکمی
۲۹۵سقوط مرگ‌بارکمی
۲۹۶مرگ در اثر مسمومیتکمی
۲۹۷

مالاریا (Malarias)

۲۹۸موارد ابتلا به مالاریاکمی
۲۹۹موارد ابتلا به مالاریا به ازای هر صد هزار نفرکمی
۳۰۰موارد مرگ بر اثر مالاریاکمی
۳۰۱موارد مرگ بر اثر مالاریا به ازای هر صد هزار نفرکمی
۳۰۲

مرگ و میر مادران (در اثر زایمان) (Maternal Deaths)

۳۰۳نرخ موارد زایمان توسط کادر متخصص پزشکیکمی
۳۰۴میزان استفاده از روش‌های بارداریکمی
۳۰۵میزان مرگ و میر مادرانکمی
۳۰۶میزان ریسک مرگ مادران در اثر زایمان و حاملگیکمی
۳۰۷میزان مرگ و میر نوزادان (به ازای هر صدهزار نوزاد زنده)کمی
۳۰۸موارد مرده‌زاییکمی
۳۰۹

سلامت روانی (Mental Health)

۳۱۰میزان کل خودکشی‌هاکمی
۳۱۱میزان کل خودکشی‌ها (به نسبت ۱۰۰ هزار)کمی
۳۱۲

نوزادان و کودکان (new born and Infants)

۳۱۳نسبت کودکان به زنانکمی
۳۱۴میزان مرگ و میر کودکانکمی
۳۱۵مرگ نوزادانکمی
۳۱۶نرخ مرگ و میر نوزادانکمی
۳۱۷

تغذیه (Nutrition)

۳۱۸میزان تأمین مواد غذاییکمی
۳۱۹سوء تغذیه (وزن بر سن)کمی
۳۲۰میزان مصرف شکر سرانهکمی
۳۲۱

عوامل خطرزا و ریسک (Risk Factors)

۳۲۲میزان مصرف الکلکمی
۳۲۳میزان شاخص فشار خون (مردان)کمی
۳۲۴میزان شاخص فشار خون (زنان)کمی
۳۲۵میزان تودۀ بدنی (مردان)کمی
۳۲۶میزان تودۀ بدنی (زنان)کمی
۳۲۷میزان چربی خون (مردان)کمی
۳۲۸میزان چربی خون (زنان)کمی
۳۲۹ تعداد بزرگسالان سیگاریکمی
۳۳۰تعداد مردان سیگاریکمی
۳۳۱تعداد زنان سیگاریکمی
۳۳۲سِل (Tuberculosis)کمی
۳۳۳میزان مرگ و میر بر اثر سل در هر صد هزار نفرکمی
۳۳۴میزان مرگ و میر بر اثر سل (میزان کل)کمی
۳۳۵میزان مرگ و میر بر اثر سل و ایدزکمی
۳۳۶میزان کاهش جمعیت بر اثر سل (همۀ انواع سل)کمی
۳۳۷میزان مرگ و میر بر اثر سل (افرادی که در برنامۀ DOT تحت نظر بوده‌اند)کمی
۳۳۸

سلامت دهان و دندان (Teeth)

۳۳۹میزان ناهنجاری‌های مادرزادی دهان و دندانکمی
۳۴۰

واکسیناسیون (Vaccine)

۳۴۱واکسن DPT3کمی
۳۴۲واکسن HepB3کمی
۳۴۳واکسن Hib3کمی
۳۴۴واکسن MCVکمی
۳۴۵واکسن PABکمی
۳۴۶

زیرساخت های توسعه پایدار (Infrastructures)

۳۴۷

ارتباطات (Communications)

۳۴۸میزان مشترکین خطوط Broadbandکمی
۳۴۹درصد مشترکین Broadbandکمی
۳۵۰میزان گوشی‌های موبایلکمی
۳۵۱درصد گوشی‌های موبایلکمی
۳۵۲میزان مشترکین خطوط ثابتکمی
۳۵۳میزان کاربران اینترنتکمی
۳۵۴میزان کامپیوترهای شخصیکمی
۳۵۵درصد کامپیوترهای شخصیکمی
۳۵۶

دسترسی به بهداشت (Sanitation)

۳۵۷میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتیکمی
۳۵۸میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق روستاییکمی
۳۵۹میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق شهریکمی
۳۶۰

ترافیک (Traffic)

۳۶۱تعداد وسائط نقلیۀ شهری به ازای هر ۱۰۰۰ نفرکمی
۳۶۲میزان پیموده‌شدن راه‌هاکمی
۳۶۳مرگ و میر در ترافیککمی
۳۶۴مرگ و میر در ترافیک (به ازای هر صدهزار نفر)کمی
۳۶۵

آب (Water)

۳۶۶منابع حداقلی آب، دسترسی کلکمی
۳۶۷منابع حداقلی آب ، دسترسی روستاییکمی
۳۶۸منابع حداقلی آب، دسترسی شهریکمی
۳۶۹

جمعیت (Population)

۳۷۰میانگین سنی زنان در ازدواج اولکمی
۳۷۱تعداد کودکان و سالخوردگان (در ۱۰۰ نفر جمعیت)کمی
۳۷۲میانگین سنی کل جمعیتکمی
۳۷۳تعداد کل جمعیتکمی
۳۷۴میزان تراکم جمعیت (درصد)کمی
۳۷۵درصد افراد گروه‌های سنی مختلف (زنان و مردان)کمی
۳۷۶تعداد کل موالید به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت (یک‌ساله)کمی
۳۷۷تعداد کل مرگ نوزادان به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت (یک‌ساله)کمی – تأخیری
۳۷۸تعداد کل موالیدکمی
۳۷۹درصد رشد جمعیتکمی
۳۸۰سن باروری نوجوانان (تعداد موالید به ازای ۱۰۰۰ زن ۱۵ تا ۱۹ ساله)کمی
۳۸۱درصد جنسیت‌ها به هم (در گروه‌های سنی مختلف)کمی
۳۸۲جمعیت شهری در یک واحد کیلومتر مربعکمی
۳۸۳درصد رشد جمعیت شهریکمی – تأخیری – مقطعی
۳۸۴

جامعه (Society)

۳۸۵شاخص شفافیت وفساد (CPI)کمی
۳۸۶شاخص دموکراسیکمی
۳۸۷شاخص توسعۀ انسانیکمی
۳۸۸تعداد قتل‌هاکمی
۳۸۹تعداد قتل به ازای ۱۰۰۰ نفرکمی
۳۹۰تعداد کل پرسنل نظامیکمی
۳۹۱تعداد کل پرسنل نظامی در برابر سایر مشاغلکمی
۳۹۲کشته‌شدگان در جنگ (تعداد کل)کمی
۳۹۳مخارج نظامی و بودجۀ سالانۀ نظامی (درصد از GDP)کمی – پیش‌رونده
۳۹۴

شغل و کار (Work)

۳۹۵

شغل به ازای بخش اقتصادی (Employment by Sector)

۳۹۶تعداد کل کشاورزان (درصد از کل شاغلین)کمی
۳۹۷تعداد کشاورزان زنکمی
۳۹۸تعداد صنعت‌گران زنکمی
۳۹۹تعداد زنان شاغل در بخش خدماتکمی
۴۰۰تعداد کل صنعت‌گران (درصد از کل شاغلین)کمی
۴۰۱تعداد کل افراد شاغل در بخش خدمات (درصد از کل شاغلین)کمی
۴۰۲تعداد کشاورزان مردکمی
۴۰۳تعداد صنعت‌گران مردکمی
۴۰۴تعداد شاغلین در بخش خدمات مردکمی
۴۰۵

شغل به ازای وضعیت شغلی (Employment by Status)

۴۰۶شاغلین در مشاغل خانوادگی (درصد از کل شاغلین)کمی
۴۰۷زنان شاغل در مشاغل خانوادگیکمی
۴۰۸زنان شاغل حقوق‌بگیرکمی
۴۰۹زنان شاغل در خوداشتغالیکمی
۴۱۰مردان شاغل در مشاغل خانوادگیکمی
۴۱۱مردان شاغل حقوق‌بگیرکمی
۴۱۲مردان شاغل در خوداشتغالیکمی
۴۱۳تعداد کل حقوق‌بگیرانکمی
۴۱۴تعداد کل شاغلین در بخش خوداشتغالیکمی
۴۱۵درصد داشتن شغل (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف)کمی
۴۱۶سهم بخش کارگری (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف)کمی
۴۱۷نرخ بیکاری (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف)کمی

شاخص‌های پیشرفته و ترکیبی توسعه پایدار (Advanced and mixed indexes)

ردیفشاخصنوع
۱شاخص شفافیت و فساد (آپدیت ۲۰۱۲)کمی
۲کودکان زیر وزن سلامتی (زیر پنج‌سال، با دو انحراف میانگین زیر میزان وزن سلامتی)کمی
۳هزینۀ سرویس تجارت (درصد صادرات و درآمد خالص از خارج کشور)کمی
۴ارزش واحد صادرات (به دلار آمریکا)کمی – تأخیری – مقطعی
۵میزان کل بدهی خارجی (به دلار آمریکا :با قیمت روز)کمی – تأخیری – مقطعی
۶ارزش واحد واردات (۲۰۰۰ به ۱۰۰)کمی – تأخیری – مقطعی
۷ارزش کل معاملات پایاپایکمی – تأخیری – مقطعی
۸ارزش درصدی میزان کل بدهی از ضریب Giniکمی
۹شاخص امید به زندگی نوزادان ( تصحیح IMHE)کمی
۱۰میزان کل انرژی دریافتی از سوخت‌های زیستی به ازای هر نفرکمی
۱۱شاخص مرگ و میر مادران (تصحیح WHO)کمی
۱۲شاخص میزان معمول فقر (درصد از میزان ملی تعریف شده در خط فقر)کمی
۱۳شاخص رشد اقتصادی در ده سال اخیر (GDP پس از ۱۹۸۰ «تصحیح‌شده»)کمی – تأخیری – مقطعی

۲ دیدگاه

  1. باسلام خدمت محقق گرامی.مطالبی که گردآوری نمودید جالب و با ارزش می باشد.اینجانب از این مطالب استفاده کردم.ازاین بابت سپاسگزارم.علی کاوه فیروز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *