شاخص های توسعه پایدار

شاخص های توسعه پایدار

شاخص های توسعه پایدار کدامند؟

توسعۀ پایدار با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟

شاخص های سنجش توسعه پایدار کدامند؟

اساسا باید برای سنجش توسعه به کدام شاخص‌ها مراجعه کرد؟

برای پاسخ به این سؤال من چندین شاخص مهم را از سایت Gapminder استخراج و در یک جدول تنظیم کرده‌ام. خواندن این جدول صرفا برای افرادی ممکن است مفید باشد که به شاخص های توسعه پایدار علاقه دارند یا نیازمند مرجعی برای این شاخص ها هستند.

امیدوارم از خواندنشان لذت ببرید.

این مطلب تحت لیسانس کریتیو کامنز و CC-BY-NC-ND منتشر می‌شود. 

کریتیو کامنز

در متن برخی از شاخص‌ها به صورت «پیش‌رونده و تأخیری» فرض شده‌اند. این شاخص‌ها درون دستۀ مورد نظر خودشان به صورت تأخیری یا پیش‌رونده از هم‌دیگر قرار می‌گیرند. برای مثال تأثیر مرگ در اثر بیماری‌هایی نظیر سرطان که ممکن است در نرخ سالانۀ مرگ و میر در شاخص‌های بهداشتی «دقیقا» در زمان محاسبه مدنظر قرار نگیرد.

شاخص‌های ساده (simple Indexes)

ردیف

                   شاخص های توسعه

نوع
۱

شاخص‌های اقتصادی توسعه  (Economy)

۲

میزان پرداخت کمک‌های مالی (Aid given)

۳ ضریب جینی پرداخت کمک‌های مالی کمی
۴ میزان پرداخت به ازای هر شخص کمی
۵ زیرساخت اقتصادی پرداخت کمک مالی کمی
۶ میزان پرداخت کمک‌هزینۀ تحصیلی کمی
۷ میزان پرداخت کمک‌هزینه به جامعه و حاکمیت کمی
۸ میزان پرداخت کمک‌هزینۀ بهداشتی کمی
۹ میزان پرداخت کمک هزینۀ چندمنظوره کمی
۱۰ درصد پرداخت کمک هزینه به سایر سرویس‌های اجتماعی کمی
۱۱ میزان پرداخت کمک‌هزینۀ سیاست‌های جمعیتی کمی
۱۲ میزان پرداخت کمک هزینۀ بخش تولید کمی
۱۳ میزان پرداخت کمک هزینۀ تصفیه و پالایش آب آشامیدنی کمی
۱۴

میزان دریافت کمک‌های مالی (Aid Received)

۱۵ ضریب جینی دریافت کمک‌های مالی کمی
۱۶ میزان دریافت سرانه کمی
۱۷ میزان کل دریافت کمک‌هزینه‌های مالی کمی
۱۸

بدهی و تجارت (Debt & Trade)

۱۹ صادرات اسلحه کمی
۲۰ واردات اسلحه کمی
۲۱ میزان بدهی به کشورهای خارجی کمی
۲۲ میزان صادرات (درصدی از GDP است) کمی
۲۳ میزان صادرات تکنولوژی‌های پیشرفته کمی
۲۴ میزان واردات (درصدی از GDP است) کمی
۲۵ تجارت بازرگانی کمی
۲۶ میزان کل ذخایر کمی
۲۷ میزان بالانس تجارت (درصدی از GDPاست) کمی
۲۸ میزان بالانس تجارت به دلار آمریکا کمی
۲۹

موقعیت اقتصادی (Economic Situation)

۳۰ نرخ تخفیف بانک مرکزی کمی
۳۱ نرخ ورود سرمایه‌های خارجی کمی، تأخیری
۳۲ نرخ خروج سرمایه‌های خارجی کمی، مقطعی
۳۳ تغییرات ساعتی برابری قیمت ارز کمی، تأخیری، مقطعی
۳۴ نرخ تورم کمی
۳۵ نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کمی، تأخیری
۳۶ ارزش سهام شرکت‌ها (درصدی از GDP است( کمی
۳۷ میزان ثبت Patent  ها در کشور کمی
۳۸ میزان به رسمیت شناخته‌شدن و کاربردی شدن Patent ها کمی
۳۹ میزان رد شدن Patent ها کمی
۴۰ میزان مالیات کمی
۴۱ میزان ساعت‌های کاری در هفته کمی
۴۲

میزان درآمدها و رشد اقتصادی (Incomes and Growth)

۴۳ میزان کل GDP (سالانه) کمی
۴۴ میزان رشد GDP در بازۀ زمانی ده ساله (آینده) کمی، پیش‌رونده – تأخیری
۴۵ میزان رشد GDP تنظیم شده بر مبنای دلار و تورم کمی، پیش‌رونده – تأخیری- مقطعی
۴۶ GDP به ازای نفر سالانه کمی
۴۷ GDPبه ازای شاغلین (تنظیم با تورم و دلار) کمی
۴۸ GDP بر مبنای ساعت کار (تنظیم با تورم و دلار) کمی
۴۹ ضریب جینی بر مبنای متد اطلس کمی
۵۰ میزان ضریب سرانۀ جینی (ثابت دلار سال ۲۰۱۰) کمی
۵۱ میزان ضریب سرانۀ جینی (نرخ دلار روز) کمی
۵۲ میزان درآمد سرانه کمی
۵۳ میزان کل GDP (بر مبنای دلار امروز) کمی
۵۴ میزان کل GDP ( تنظیم شده با دلار امروز و تورم) کمی
۵۵ ضریب جینی کل کمی
۵۶

فقر و نابرابری (Poverty & Inequality)

۵۷ میزان متوسط سن میلیاردهای کشور کمی
۵۸ تعداد کل میلیاردهای کشور کمی
۵۹ نسبت وجود میلیاردها به ازای یک میلیون نفر جمعیت کمی
۶۰ نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۱٫۹۰ دلار در روز) کمی
۶۱ نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۵٫۵۰ دلار در روز) کمی
۶۲ نسبت افراد زیر خط فقر (درآمد کمتر از ۳٫۲۰ دلار در روز) کمی
۶۳ سهم مشارکت درآمدی جمعیت فقیر (۲۰% از کل جمعیت زیرخط فقر) (به بخش توضیحات مراجعه شود.) کمی
۶۴ سهم مشارکت درآمدی جمعیت پولدار (۲۰% از کل پولدارها) کمی
۶۵ سهم مشارکت درآمدی جمعیت متوسط (۲۰% از کل جامعۀ متوسط) کمی
۶۶ سهم مشارکت درآمدی فقیرترین بخش جمعیت (۱۰% از کل جمعیت فقیر) کمی
۶۷ سهم مشارکت درآمدی بخش فقیر جمعیت (۲۰% از کل جمعیت فقیر) کمی
۶۸ سهم مشارکت درآمدی ۱۰% پولدارترین اقشار کمی
۶۹ سهم مشارکت درآمدی ۲۰% پولدارترین اقشار کمی
۷۰ شاخص نابرابری (Gini) کمی، مقطعی
۷۱ تعداد کل افراد فقیر جامعه کمی
۷۲ تعداد کل افراد فقیر روستایی کمی
۷۳ تعداد کل افراد فقیر شهری کمی
۷۴

بخش های مختلف اقتصاد (Sectors)

۷۵ کشاورزی (درصدی از GDP) کمی
۷۶ صنعت (درصدی از GDP) کمی
۷۷ خدمات (درصدی از GDP) کمی
۷۸

شاخص‌های آموزشی توسعه پایدار (Education)

۷۹

موفقیت تحصیلی (Achievement)

۸۰ موفقیت تحصیلی درس ریاضیات پایۀ چهارم کمی
۸۱ موفقیت تحصیلی درس ریاضیات پایۀ هشتم کمی
۸۲

برابری زن و مرد (Gender Equality)

۸۳ نسبت سال‌های تحصیلی متوسط (زنان به مردان) کمی
۸۴ نسبت تعداد دختران به پسران در حین تحصیل کمی
۸۵ نسبت میزان دختران بی‌سواد به مردان بی‌سواد کمی
۸۶

باسوادی (Literacy)

۸۷ میزان باسوادی زنان بزرگ‌سال (سن بیش از ۱۵ سال) کیفی
۸۸ میزان باسوادی مردان بزرگ‌سال (سن بیش از ۱۵ سال) کیفی
۸۹ میزان باسوادی بزرگ‌سالان (مجموع) کمی – کیفی
۹۰ میزان باسوادی زنان جوان (۱۵ تا ۲۴ سال) کیفی
۹۱ میزان باسوادی مردان جوان (۱۵ تا ۲۴ سال) کیفی
۹۲ میزان باسوادی جوانان (مجموع) کمی – کیفی
۹۳

متوسط گذران عمر در مدارس (Mean Years in School)

۹۴ متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله) کمی
۹۵ متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۲۵ تا ۳۴ ساله) کمی
۹۶ متوسط گذران عمر در مدرسه (مردان ۲۵ ساله و مسن‌تر) کمی
۹۷ مردان ۳۵ تا ۴۴ ساله کمی
۹۸ مردان ۴۵ تا ۵۴ ساله کمی
۹۹ مردان ۵۵ تا ۶۵ ساله کمی
۱۰۰ مردان مسن‌تر از ۶۵ سال کمی
۱۰۱ متوسط گذران عمر در مدرسه (زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله) کمی
۱۰۲ زنان ۲۵ تا ۳۴ ساله کمی
۱۰۳ زنان ۳۵ تا ۴۴ ساله کمی
۱۰۴ زنان ۴۵ تا ۵۴ ساله کمی
۱۰۵ زنان ۵۵ تا ۶۵ ساله کمی
۱۰۶ زنان مسن‌تر از ۶۵ ساله کمی
۱۰۷

درصد حضور در مدارس (School Enrollment)

۱۰۸ درصد پسران خارج از مدرسه کمی
۱۰۹ درصد پسرانی که مقطع ابتدایی را به اتمام رسانیده‌اند کمی
۱۱۰ درصد کودکان خارج از مدرسه کمی
۱۱۱ درصد دختران خارج از مدرسه کمی
۱۱۲ درصد دخترانی که مقطع ابتدایی را به اتمام رسانیده‌اند کمی
۱۱۳ درصد کل به اتمام رسیدن دورۀ ابتدایی کمی
۱۱۴

هزینه‌های تحصیلی (Schooling Costs)

۱۱۵ خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز ابتدایی (از محل بودجه و GDP) کمی – تأخیری
۱۱۶ خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز راهنمایی (از محل بودجه و GDP) کمی – تأخیری
۱۱۷ خرج تحصیلی متوسط به ازای هر دانش‌آموز متوسطه (از محل بودجه و GDP) کمی – تأخیری
۱۱۸

شاخص‌های انرژی توسعه پایدار (Energy)

۱۱۹ زغال سنگ (Coal)
۱۲۰ میزان سوزانیدن زغال‌سنگ به ازای هر نفر کمی
۱۲۱ میزان کل مصرف زغال سنگ کمی
۱۲۲ الکتریسیته (Electricity)
۱۲۳ میزان تولید انرژی الکتریکی به ازای هر نفر کمی
۱۲۴ میزان کل تولید انرژی الکتریکی کمی
۱۲۵ میزان مصرف سرانۀ انرژی الکتریکی کمی
۱۲۶ میزان مصرف انرژی الکتریکی خانگی کمی
۱۲۷ میزان مصرف انرژی الکتریکی خانگی به ازای هر نفر کمی
۱۲۸ هیدروالکتریسیته (Hydro Electricity)
۱۲۹ میزان تولید سرانه کمی
۱۳۰ میزان تولید کل کمی
۱۳۱ گاز طبیعی (Natural Gas)
۱۳۲ میزان تولید کل کمی
۱۳۳ میزان تولید به ازای هر نفر کمی
۱۳۴ میزان کل ذخایر گازی کمی
۱۳۵ میزان ذخایر گازی به ازای هر نفر کمی
۱۳۶ انرژی هسته‌ای (Nuclear)
۱۳۷ میزان کل تولید انرژی هسته‌ای کمی
۱۳۸ میزان تولید به ازای هر نفر کمی
۱۳۹ نفت (Oil)
۱۴۰ میزان کل مصرف نفت کمی
۱۴۱ میزان مصرف به ازای هر نفر کمی
۱۴۲ میزان کل تولید نفت کمی
۱۴۳ میزان تولید به ازای هر نفر کمی
۱۴۴ میزان مخازن شناخته‌شدۀ نفتی کمی
۱۴۵ میزان مخازن شناخته شدۀ نفتی به ازای هر نفر کمی
۱۴۶ مجموع انرژی‌ها (Total)
۱۴۷ میزان کل تولید سرانۀ انرژی کمی
۱۴۸ میزان کل تولید کمی
۱۴۹ میزان کل سرانۀ مصرف انرژی کمی
۱۵۰

 شاخص‌های زیست محیطی توسعه پایدار (Environment)

۱۵۱ بلایای طبیعی (Disasters)
۱۵۲ میزان سالانۀ تأثیر خشک‌سالی کیفی-تأخیری-مقطعی
۱۵۳ میزان سالانۀ مرگ بر اثر خشک‌سالی کمی
۱۵۴ میزان سالانۀ تأثیر زلزله کمی – تأخیری – مقطعی
۱۵۵ میزان سالانۀ مرگ بر اثر زلزله کمی
۱۵۶ میزان سالانۀ تأثیر بیماری‌های اپیدمیک کمی- تأخیری – مقطعی
۱۵۷ میزان سالانۀ مرگ بر اثر بیماری‌های اپیدمیک کمی
۱۵۸ میزان سالانۀ تأثیر گرمای هوا کمی – تأخیری – مقطعی
۱۵۹ میزان سالانۀ مرگ بر اثر گرمای هوا کمی
۱۶۰ میزان سالانۀ تأثیر سیل کمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۱ میزان سالانۀ مرگ بر اثر سیل کمی
۱۶۲ میزان سالانۀ تأثیر سوانح هوایی کمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۳ میزان سالانۀ مرگ بر اثر سوانح هوایی کمی
۱۶۴ میزان سالانۀ تأثیر طوفان کمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۵ میزان سالانۀ مرگ بر اثر طوفان کمی
۱۶۶ میزان سالانۀ تأثیر سونامی کمی – تأخیری – مقطعی
۱۶۷ میزان سالانۀ مرگ بر اثر سونامی کمی
۱۶۸

انتشار گازهای گلخانه‌ای (Emission)

۱۶۹ میزان انتشار گاز CO2  تُن به ازای هر نفر (سرانه) کمی
۱۷۰ میزان انتشار سالانۀ گاز دی‌اکسید کربن کمی
۱۷۱ میزان تأثیر انتشار گاز دی‌اکسید کربن بر خروجی اقتصاد کمی
۱۷۲ میزان کل انتشار دی‌اکسید کربن (تُن) کمی
۱۷۳ میزان انتشار سرانۀ سولفور کمی
۱۷۴ میزان انتشار کل سولفور کمی
۱۷۵

جنگل داری (Forestry)

۱۷۶ میزان کل بیوماس (تُن) در جنگل کمی
۱۷۷ درصد پوشش جنگلی کمی
۱۷۸ میزان پوشش زمین با جنگل (هکتار) کمی
۱۷۹ میزان استخراج چوب و محصولات جنگلی به ازای هکتار کمی
۱۸۰ میزان کل تولید جنگل (به دلار آمریکا) کمی – تأخیری
۱۸۱ میزان اراضی کاشته‌شدۀ جنگلی (هکتار) کمی
۱۸۲ میزان اراضی بومی و دست‌نخوردۀ جنگلی (هکتار) کمی
۱۸۳ میزان اراضی جنگلی خصوصی (درصد) کمی
۱۸۴ سایر زمین‌های جنگلی خصوصی (درصد) کمی
۱۸۵ میزان کل مصرف و استحراج چوب از جنگل (متر مکعب) کمی
۱۸۶

جغرافیا (Geography)

۱۸۷ درصد کل زمین‌های زراعی کمی – تأخیری – مقطعی
۱۸۸ درصد کل اراضی جنگلی کمی
۱۸۹ میزان کل سطح زمین در کشور (کیلومتر مربع) کمی

۱۹۰

آب (Water)

۱۹۱ میزان مصرف آب زراعی (درصد از کل آب) کمی
۱۹۲ میزان مصرف آب خوراکی (درصد از کل آب) کمی
۱۹۳ میزان مصرف آب صنعتی (درصد از کل آب) کمی
۱۹۴ میزان آب زیرزمینی تجدیدشده (متر مکعب به ازای هر نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۱۹۵ میزان مصرف آب شهری (درصد از کل آب) کمی
۱۹۶ میزان مصرف سرانۀ آب شهری (متر مکعب به ازای هر نفر) کمی
۱۹۷ میزان ذخایر تجدیدپذیر آب (به ازای سرانه) کمی – تأخیری – مقطعی
۱۹۸ میزان کل مصرف آب کمی
۱۹۹ میزان کل مصرف سرانۀ آب کمی
۲۰۰

شاخص‌های سلامتی (Health)

۲۰۱ میزان مرگ و میر نوزادان کمی
۲۰۲ شاخص امید به زندگی کمی
۲۰۳ شاخص امید به زندگی مردان کمی
۲۰۴ تعداد کل مرگ کودکان کمی
۲۰۵ تعداد کل کودکان زیر وزن سلامتی کمی
۲۰۶

سرطان‌های زنانه Female Cancers

۲۰۷ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه کمی – تأخیری – مقطعی
۲۰۸ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه (در صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۰۹ مرگ و میر ناشی از سرطان رحم (در صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۰ مرگ و میر کل ناشی از سرطان رحم در زنان کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۱ تعداد موارد جدید سرطان رحم (در صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۲ تعداد کل موارد جدید سرطان رحم کمی
۲۱۳ مرگ و میر ناشی از سرطان رودۀ بزرگ (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۴ تعداد کل مرگ و میر ناشی از سرطان رودۀ بزرگ کمی
۲۱۵ تعداد موارد جدید سرطان رودۀ بزرگ (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۶ تعداد کل موارد جدید سرطان رودۀ بزرگ کمی
۲۱۷ مرگ و میر ناشی از سرطان کبد (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۸ موارد جدید سرطان کبد (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۱۹ تعداد کل موارد جدید سرطان کبد کمی
۲۲۰ مرگ و میر ناشی از سرطان ریه (هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۱ موارد جدید سرطان ریه (هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۲ تعداد کل موارد جدید سرطان ریه کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۳ مرگ و میر ناشی از سرطان معده (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۴ تعداد کل مرگ و میر سرطان معده کمی
۲۲۵ تعداد موارد جدید سرطان معده (هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۶ تعداد کل موارد جدید سرطان معده کمی
۲۲۷

سرطان‌های مردانه (Male Cancers)

۲۲۸ مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات (به ازای هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۲۹ تعداد کل مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات کمی
۲۳۰ تعداد موارد جدید سرطان پروستات (در هر صد هزار نفر) کمی – تأخیری – مقطعی
۲۳۱ تعداد کل موارد جدید سرطان پروستات کمی – تأخیری – مقطعی
۲۳۲

علل مرگ کودکان (Child Deaths)

۲۳۳ همۀ دلایل مرگ کودکان (۱ تا ۵۹ ماهه) کمی
۲۳۴ همۀ دلایل مرگ کودکان به نسبت تولد (۱ تا ۵۹ ماهه) کمی
۲۳۵ موارد مرگ به دلیل بیماری اسهال کمی
۲۳۶ موارد مرگ به دلیل بیماری اسهال به نسبت تولد کمی
۲۳۷ همۀ موارد مرگ به دلیل بیماری HIV کمی
۲۳۸ موارد مرگ به دلیل بیماری HIV (نسبت به تولد) کمی
۲۳۹ مرگ و میر ناشی از جراحت (همۀ انواع جراحت) کمی
۲۴۰ شاخص مرگ و میر ناشی از جراحت نسبت به تولد کمی
۲۴۱ موارد مرگ بر اثر مالاریا کمی
۲۴۲ موارد مرگ بر اثر مالاریا نسبت به تولد کمی
۲۴۳ موارد مرگ و میر بر اثر سرخک کمی
۲۴۴ موارد مرگ و میر بر اثر سرخک نسبت به تولد کمی
۲۴۵ موارد مرگ و میر بر اثر مننژیت کمی
۲۴۶ موارد مرگ و میر بر اثر مننژیت نسبت به تولد کمی
۲۴۷ موارد مرگ و میر بر اثر NCD کمی
۲۴۸ موارد مرگ و میر بر اثر NCD نسبت به تولد کمی
۲۴۹ موارد مرگ و میر بر اثر سایر بیماری‌های عفونی کمی
۲۵۰ موارد مرگ و میر بر اثر سایر بیماری‌های عفونی نسبت به تولد کمی
۲۵۱ موارد مرگ و میر بر اثر سیاه‌سرفه کمی
۲۵۲ موارد مرگ و میر بر اثر سیاه‌سرفه نسبت به تولد کمی
۲۵۳ موارد مرگ و میر بر اثر سینه‌پهلو کمی
۲۵۴

مرگ و میر نوزادان (New born Deaths)

۲۵۶ جمع کل همه دلایل مرگ نسبت به تولد کمی
۲۵۷ همۀ دلایل مرگ کمی
۲۵۸  جمع کل موارد مرگ بر اثر اختناق تنفسی نسبت به تولد کمی
۲۵۹ مرگ بر اثر اختناق تنفسی کمی
۲۶۰ جمع کل موارد مرگ بر اثر بیماری‌های مادرزادی نسبت به میزان تولد کمی
۲۶۱ مرگ بر اثر بیماری‌های مادرزادی کمی
۲۶۲ مرگ بر اثر بیماری اسهال کمی
۲۶۳ جمع کل موارد مرگ بر اثر اسهال نسبت به میزان تولد کمی
۲۶۴ سایر موارد مرگ کمی
۲۶۵ جمع کل سایر موارد مرگ نسبت به میزان تولد کمی
۲۶۶ مرگ بر اثر ذات‌الریه کمی
۲۶۷ جمع کل موارد مرگ بر اثر ذات‌الریه نسبت به میزان تولد کمی
۲۶۸ مرگ پیش از بلوغ کمی
۲۶۹ جمع کل موارد مرگ پیش از بلوغ نسبت به میزان تولد کمی
۲۷۰ مرگ بر اثر شوک عفونی کمی
۲۷۱ جمع کل موارد مرگ بر اثر شوک عفونی نسبت به میزان تولد کمی
۲۷۲ مرگ بر اثر کُزاز کمی
۲۷۳ جمع کل موارد مرگ بر اثر کُزاز نسبت به میزان تولد کمی
۲۷۴

HIV  ویروس ایدز

۲۷۵ میزان پوشش درمانی کمی
۲۷۶ تعداد بزرگ‌سالان مبتلا به بیماری (از ۱۵ تا ۴۹ ساله‌‌) کمی
۲۷۷ مرگ و میر سالانۀ HIV کمی
۲۷۸ تعداد مبتلایان جدید به HIV کمی – تأخیری
۲۷۹ تعداد مبتلایان جدید به HIV (به نسبت سن ۱۵ تا ۴۹ ساله) کمی
۲۸۰ تعداد ناقلان ویروس (تمامی رده‌های سنی) کمی – تأخیری
۲۸۱

اقتصاد سلامت (Health Economics)

۲۸۲ میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (مجموع) کمی
۲۸۳ میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به دلار) کمی – تأخیری
۲۸۴ میزان تخصیص اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به نسبت نرخ بین‌الملل) کمی – تأخیری
۲۸۵ سهم مشارکت حاکمیت در هزینه‌های سلامت کمی
۲۸۶ نسبت وجود دکتر به بیمار کمی
۲۸۷ هزینه‌های پیش‌بینی نشدۀ سلامت کمی
۲۸۸ هزینه‌های بخش‌ خصوصی سلامت کمی
۲۸۹ میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت (از GDP) کمی – پیش‌رونده
۲۹۰ میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به دلار) کمی – تأخیری
۲۹۱ میزان کل اعتبار بودجۀ سلامت سرانه (به نسبت نرخ بین ‌الملل) کمی – تأخیری
۲۹۲

حوادث و تصادفات (Injuries and Accidents)

۲۹۳ سوانح سوختگی کمی
۲۹۴ سوانح غرق‌شدگی کمی
۲۹۵ سقوط مرگ‌بار کمی
۲۹۶ مرگ در اثر مسمومیت کمی
۲۹۷

مالاریا (Malarias)

۲۹۸ موارد ابتلا به مالاریا کمی
۲۹۹ موارد ابتلا به مالاریا به ازای هر صد هزار نفر کمی
۳۰۰ موارد مرگ بر اثر مالاریا کمی
۳۰۱ موارد مرگ بر اثر مالاریا به ازای هر صد هزار نفر کمی
۳۰۲

مرگ و میر مادران (در اثر زایمان) (Maternal Deaths)

۳۰۳ نرخ موارد زایمان توسط کادر متخصص پزشکی کمی
۳۰۴ میزان استفاده از روش‌های بارداری کمی
۳۰۵ میزان مرگ و میر مادران کمی
۳۰۶ میزان ریسک مرگ مادران در اثر زایمان و حاملگی کمی
۳۰۷ میزان مرگ و میر نوزادان (به ازای هر صدهزار نوزاد زنده) کمی
۳۰۸ موارد مرده‌زایی کمی
۳۰۹

سلامت روانی (Mental Health)

۳۱۰ میزان کل خودکشی‌ها کمی
۳۱۱ میزان کل خودکشی‌ها (به نسبت ۱۰۰ هزار) کمی
۳۱۲

نوزادان و کودکان (new born and Infants)

۳۱۳ نسبت کودکان به زنان کمی
۳۱۴ میزان مرگ و میر کودکان کمی
۳۱۵ مرگ نوزادان کمی
۳۱۶ نرخ مرگ و میر نوزادان کمی
۳۱۷

تغذیه (Nutrition)

۳۱۸ میزان تأمین مواد غذایی کمی
۳۱۹ سوء تغذیه (وزن بر سن) کمی
۳۲۰ میزان مصرف شکر سرانه کمی
۳۲۱

عوامل خطرزا و ریسک (Risk Factors)

۳۲۲ میزان مصرف الکل کمی
۳۲۳ میزان شاخص فشار خون (مردان) کمی
۳۲۴ میزان شاخص فشار خون (زنان) کمی
۳۲۵ میزان تودۀ بدنی (مردان) کمی
۳۲۶ میزان تودۀ بدنی (زنان) کمی
۳۲۷ میزان چربی خون (مردان) کمی
۳۲۸ میزان چربی خون (زنان) کمی
۳۲۹  تعداد بزرگسالان سیگاری کمی
۳۳۰ تعداد مردان سیگاری کمی
۳۳۱ تعداد زنان سیگاری کمی
۳۳۲ سِل (Tuberculosis) کمی
۳۳۳ میزان مرگ و میر بر اثر سل در هر صد هزار نفر کمی
۳۳۴ میزان مرگ و میر بر اثر سل (میزان کل) کمی
۳۳۵ میزان مرگ و میر بر اثر سل و ایدز کمی
۳۳۶ میزان کاهش جمعیت بر اثر سل (همۀ انواع سل) کمی
۳۳۷ میزان مرگ و میر بر اثر سل (افرادی که در برنامۀ DOT تحت نظر بوده‌اند) کمی
۳۳۸

سلامت دهان و دندان (Teeth)

۳۳۹ میزان ناهنجاری‌های مادرزادی دهان و دندان کمی
۳۴۰

واکسیناسیون (Vaccine)

۳۴۱ واکسن DPT3 کمی
۳۴۲ واکسن HepB3 کمی
۳۴۳ واکسن Hib3 کمی
۳۴۴ واکسن MCV کمی
۳۴۵ واکسن PAB کمی
۳۴۶

زیرساخت های توسعه پایدار (Infrastructures)

۳۴۷

ارتباطات (Communications)

۳۴۸ میزان مشترکین خطوط Broadband کمی
۳۴۹ درصد مشترکین Broadband کمی
۳۵۰ میزان گوشی‌های موبایل کمی
۳۵۱ درصد گوشی‌های موبایل کمی
۳۵۲ میزان مشترکین خطوط ثابت کمی
۳۵۳ میزان کاربران اینترنت کمی
۳۵۴ میزان کامپیوترهای شخصی کمی
۳۵۵ درصد کامپیوترهای شخصی کمی
۳۵۶

دسترسی به بهداشت (Sanitation)

۳۵۷ میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتی کمی
۳۵۸ میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق روستایی کمی
۳۵۹ میزان حداقل دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق شهری کمی
۳۶۰

ترافیک (Traffic)

۳۶۱ تعداد وسائط نقلیۀ شهری به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمی
۳۶۲ میزان پیموده‌شدن راه‌ها کمی
۳۶۳ مرگ و میر در ترافیک کمی
۳۶۴ مرگ و میر در ترافیک (به ازای هر صدهزار نفر) کمی
۳۶۵

آب (Water)

۳۶۶ منابع حداقلی آب، دسترسی کل کمی
۳۶۷ منابع حداقلی آب ، دسترسی روستایی کمی
۳۶۸ منابع حداقلی آب، دسترسی شهری کمی
۳۶۹

جمعیت (Population)

۳۷۰ میانگین سنی زنان در ازدواج اول کمی
۳۷۱ تعداد کودکان و سالخوردگان (در ۱۰۰ نفر جمعیت) کمی
۳۷۲ میانگین سنی کل جمعیت کمی
۳۷۳ تعداد کل جمعیت کمی
۳۷۴ میزان تراکم جمعیت (درصد) کمی
۳۷۵ درصد افراد گروه‌های سنی مختلف (زنان و مردان) کمی
۳۷۶ تعداد کل موالید به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت (یک‌ساله) کمی
۳۷۷ تعداد کل مرگ نوزادان به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت (یک‌ساله) کمی – تأخیری
۳۷۸ تعداد کل موالید کمی
۳۷۹ درصد رشد جمعیت کمی
۳۸۰ سن باروری نوجوانان (تعداد موالید به ازای ۱۰۰۰ زن ۱۵ تا ۱۹ ساله) کمی
۳۸۱ درصد جنسیت‌ها به هم (در گروه‌های سنی مختلف) کمی
۳۸۲ جمعیت شهری در یک واحد کیلومتر مربع کمی
۳۸۳ درصد رشد جمعیت شهری کمی – تأخیری – مقطعی
۳۸۴

جامعه (Society)

۳۸۵ شاخص شفافیت وفساد (CPI) کمی
۳۸۶ شاخص دموکراسی کمی
۳۸۷ شاخص توسعۀ انسانی کمی
۳۸۸ تعداد قتل‌ها کمی
۳۸۹ تعداد قتل به ازای ۱۰۰۰ نفر کمی
۳۹۰ تعداد کل پرسنل نظامی کمی
۳۹۱ تعداد کل پرسنل نظامی در برابر سایر مشاغل کمی
۳۹۲ کشته‌شدگان در جنگ (تعداد کل) کمی
۳۹۳ مخارج نظامی و بودجۀ سالانۀ نظامی (درصد از GDP) کمی – پیش‌رونده
۳۹۴

شغل و کار (Work)

۳۹۵

شغل به ازای بخش اقتصادی (Employment by Sector)

۳۹۶ تعداد کل کشاورزان (درصد از کل شاغلین) کمی
۳۹۷ تعداد کشاورزان زن کمی
۳۹۸ تعداد صنعت‌گران زن کمی
۳۹۹ تعداد زنان شاغل در بخش خدمات کمی
۴۰۰ تعداد کل صنعت‌گران (درصد از کل شاغلین) کمی
۴۰۱ تعداد کل افراد شاغل در بخش خدمات (درصد از کل شاغلین) کمی
۴۰۲ تعداد کشاورزان مرد کمی
۴۰۳ تعداد صنعت‌گران مرد کمی
۴۰۴ تعداد شاغلین در بخش خدمات مرد کمی
۴۰۵

شغل به ازای وضعیت شغلی (Employment by Status)

۴۰۶ شاغلین در مشاغل خانوادگی (درصد از کل شاغلین) کمی
۴۰۷ زنان شاغل در مشاغل خانوادگی کمی
۴۰۸ زنان شاغل حقوق‌بگیر کمی
۴۰۹ زنان شاغل در خوداشتغالی کمی
۴۱۰ مردان شاغل در مشاغل خانوادگی کمی
۴۱۱ مردان شاغل حقوق‌بگیر کمی
۴۱۲ مردان شاغل در خوداشتغالی کمی
۴۱۳ تعداد کل حقوق‌بگیران کمی
۴۱۴ تعداد کل شاغلین در بخش خوداشتغالی کمی
۴۱۵ درصد داشتن شغل (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف) کمی
۴۱۶ سهم بخش کارگری (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف) کمی
۴۱۷ نرخ بیکاری (در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف) کمی

شاخص‌های پیشرفته و ترکیبی توسعه پایدار (Advanced and mixed indexes)

ردیف شاخص نوع
۱ شاخص شفافیت و فساد (آپدیت ۲۰۱۲) کمی
۲ کودکان زیر وزن سلامتی (زیر پنج‌سال، با دو انحراف میانگین زیر میزان وزن سلامتی) کمی
۳ هزینۀ سرویس تجارت (درصد صادرات و درآمد خالص از خارج کشور) کمی
۴ ارزش واحد صادرات (به دلار آمریکا) کمی – تأخیری – مقطعی
۵ میزان کل بدهی خارجی (به دلار آمریکا :با قیمت روز) کمی – تأخیری – مقطعی
۶ ارزش واحد واردات (۲۰۰۰ به ۱۰۰) کمی – تأخیری – مقطعی
۷ ارزش کل معاملات پایاپای کمی – تأخیری – مقطعی
۸ ارزش درصدی میزان کل بدهی از ضریب Gini کمی
۹ شاخص امید به زندگی نوزادان ( تصحیح IMHE) کمی
۱۰ میزان کل انرژی دریافتی از سوخت‌های زیستی به ازای هر نفر کمی
۱۱ شاخص مرگ و میر مادران (تصحیح WHO) کمی
۱۲ شاخص میزان معمول فقر (درصد از میزان ملی تعریف شده در خط فقر) کمی
۱۳ شاخص رشد اقتصادی در ده سال اخیر (GDP پس از ۱۹۸۰ «تصحیح‌شده») کمی – تأخیری – مقطعی

۲ دیدگاه

  1. باسلام خدمت محقق گرامی.مطالبی که گردآوری نمودید جالب و با ارزش می باشد.اینجانب از این مطالب استفاده کردم.ازاین بابت سپاسگزارم.علی کاوه فیروز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *