منابع مطالعاتی توسعه پایدار

این منابع و کتاب‌ها در طول زمان گردآوری شده و تکمیل می‌گردند.

ریشه‌یابی توسعه‌نیافتگی

«ما چگونه ما شدیم؟»  ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران ¦ صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه، چاپ بیست و دوم، ۱۳۹۳

«ما ایرانیان» زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی ¦ مقصود فراستخواه، نشر نی، ویراست دوم، ۱۳۹۶

«جستارهایی دربارۀ تئوری توطئه در ایران» ¦ یروند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان. گردآوری و ترجمه: محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۶

«ایران جامعۀ کوتاه‌مدت» و سه مقالۀ دیگر ¦ محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمۀ عبدالله کوثری، نشر نی، چاپ هشتم، ۱۳۹۵

«تضاد دولت و ملت و نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران ¦ محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمۀ علیرضا طیب، نشر نی، چاپ سیزدهم، ۱۳۹۶

«در پیرامون خودمداری ایرانیان» رساله‌ای در روان‌شناسی اجتماعی ایرانیان ¦ حسن قاضی مرادی، نشر آمه، چاپ هفتم، ۱۳۹۲

«استبداد در ایران» ¦ حسن قاضی مرادی، نشر آمه، چاپ ششم، ۱۳۹۲

«فرهنگ سیاسی ایران» ¦ محمود سریع القلم، نشر فرزان، چاپ پنجم، ۱۳۹۵

«اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار» ¦ محمود سریع القلم، نشر فرزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۶

«عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران» ¦ محمود سریع‌القلم، نشر فرزان، چاپ نهم، ۱۳۹۳

«چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» ¦ دارون عجم‌اوغلو و جیمز.ای.رابینسون، ترجمۀ محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور، انتشارات روزنه،

۱۳۹۳  Why Nations Fail, the origins of Power, Prosperity and Poverty ¦ Daron Acemoglu and James.A.Robinson, Crown Business, New York, 2012

Escaping the Resource Curse (initiative for Policy Dialogue at Columbia: Challenges in Development and Globalization ¦ Mcartan Humpreys, J.Sachs, J.Stiglitz. G.Sorous,

توسعۀ سیاسی و تاریخی با چاشنی فلسفه

«مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی» ¦ سی ایچ داد و دیگران. ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، نشر ماهی، ۱۳۸۸

«جهانی شدن و آیندۀ دموکراسی» ¦ یورگن هابرماس، ترجمۀ کمال پولادی، نشر مرکز، چاپ ششم، ۱۳۹۲

«هرمنوتیک مدرن؛ گزینۀ جستارها» ¦ ترجمۀ بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی، نشر مرکز، چاپ دهم، ۱۳۹۳

«وضع بشر» ¦ هانا آرنت، ترجمۀ مسعود علیا، نشر ققنوس، چاپ سوم، ۱۳۹۲

«درآمدی بر فلسفۀ تاریخ» ¦ مایکل استنفورد، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۹۱

«تاریخ چیست؟» ¦ ای.اچ.کار، ترجمۀ حسن کامشاد، نشر خوارزمی، ۱۳۸۷

Sapiens, A Brief History of Humankind ¦ Yuval Noah Harari, Siganl Books, (English edition) 2014

The Philosophy of History ¦ George Hegel, IAP 2009, USA

Leviathan ¦ James Hobbes, Oxford University Press, 1996

Multicultural Citizenship ¦ Will Kymlicka, Oxford Press 1995

Political Order in Changing societies ¦  Samul. P.Huntington Yale University Press, 2006

۲۰۱۴ ,Political Order and Political Decay, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy ¦ Francis Fukuyama, Profile Books

State of Power: Democracy, Sovereignty and Resistance ¦ Yanis Varoufakis, 2016, Published by Transnational Institute

تئوری پیچیدگی

«پیچیدگی و اقتصاد» ¦ ویلیام برایان آرتور، ترجمۀ محمد ابراهیم محجوب، نشر نی، ۱۳۹۶

«مقدمه‌ای بر سیستم‌های پیچیده» ¦ محمدرضا شعبانعلی، (در حال نگارش و آپلود روی سایت – از اینجا دانلود کنید.)

Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life ¦ Nassim Nicholas Taleb, Penguin House, 2018

The Statistical Consequences of Fat tails ¦ Nassim Nicholas Taleb, 2019

Game Theory in the Social Sciences, Concepts and Solutions ¦ Martin Shubnik

Introduction to Systems Theory> ¦ Niculas Luhman

Social Systems ¦ Niculas Luhman

Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine ¦ Norbert Wiener

Incerto series by Nassim Taleb includes Fooled by Randomness, Black Swan, The Bed of Procrustus, and Antifragile

Complexity Theory and the Social Sciences: The state of the art ¦ David Byrne and Gillian Callaghan, Routledge Press, 2014

Complexity: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) ¦ John.H.Holland, Oxford University Press, 2014

Six Simple Rules: How to Manage Complexity without Getting Complicated ¦ Yves Morieux and Peter Tollman, HBR Press, 2014

Complexity: A Guided Tour ¦ Melani Mitchell,  Oxford University Press, 2009

Simply Complexity: A Clear Guide to Complexity Theory ¦ Neil Johnson, Oneworld book, 2007

Embracing Complexity: Strategic Perspectives for an Age of Turbulence ¦ Jean G. Boulton, Peter M.Allen, Cliff Bowman, Oxford University Press, 2015

Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos ¦ M.Mitchell Waldrop, 1992

اقتصاد و توسعه

«قرن گم‌شده» اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم ¦ احمد سیف، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۹۴

«ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری» ¦ دارون عجم اوغلو و جیمز رابیسنون، ترجمۀ جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، انتشارات کویر، چاپ سوم، ۱۳۹۶

«اقتصاد برای همه» تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده ¦ علی سرزعیم، انتشارات ترمه، چاپ هفتم، ۱۳۹۶

«اقتصاد به روایت دیگر» ¦ موسی غنی نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ دوم، ۱۳۹۱

«بیماری هلندی اقتصاد ایران» ¦ رضا منوچهری راد و ناصر شمس قارنه، انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ دوم، ۱۳۹۶

«دولت و توسعه اقتصادی در ایران» ¦ عباس مصلی نژاد، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۹۶

«مباحث اساسی اقتصاد توسعه» جلد یک و دو ¦ جرالد مِیِر، ترجمۀ غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۷

«پوپولیسم ایرانی» تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی ¦ علی سرزعیم، نشر کرگدن، ۱۳۹۵

The Economic Consequences of the Peace ¦ John Maynard Keynes, 1919, Harriman House Press, 2010 CreateSpace Independent Publishing Platform 2015

,Wealth of Nations ¦ Adam Smith   The invisible Hand of the Market ¦ Adam Smith, eartnow, 2013

The General Theory of Employment, Interest, and Money (Centaur Classics)  ¦ John Maynard Keynes, StreetLib, 2015