دست نوشته‌های یک دیوانه

توسعه‌ی پایدار، سیستم‌های پیچیده در توسعه‌ی پایدار
موضوعات نگارش هفته های آینده

موضوعات نگارش هفته های آینده

موضوعات نگارش هفته های آینده

 

در این برگه، همه موضوعاتی که قرار است برایشان بنویسم را قرار میدهم.

 • در نقد گردهمایی: بخش اول
 • در نقد خویشتن: حقیقت علمی از دید راسل، قوی سیاه؟ ویرایش ۱٫۰
 • درباره نقش تاریخ در بذر بی تفکری و جزم اندیشی
 • نقش تحول ذهنی و رفتاری در توسعه پایدار، با نگاهی به اندیشه های دکتر رنانی
 • درباره توسعه پایدار و نقش نخبه پروری؟ با نگاهی به اندیشه های سریع القلم – رنانی
 • مرگ توسعه و رهیافت به رویکرد «نوسان می کند، اما غرق نمی شود»
 • درباره نقش زنان در توسعه پایدار – در گفتگو با معصومه شیخ مرادی
 • در مورد تفاوت «رشد، توسعه و پیشرفت»
 • توسعه پایدار چه چیزهایی نیست؟
 • در مورد تحول دیجیتال و توسعه پایدار
 • آیا اقتصاد پلتفرم های دیجیتال مبنای توسعه پایدار آینده اند؟
 • در نقد خویشتن: چگونه خوانده هایت را با زندگی ات تطبیق داده ای؟
 • در نقد خویشتن: آیا نویسندگان لزوما همیشه بهترین افکارشان را با ما در میان می گذارند؟
 • در نقد خویشتن: درباره مدل ذهنی تاریخ
 • در نقد خویشتن: درباره مرگ آگاهی
 • در نقد خویشتن: چرا کتاب نمی خوانیم؟