موضوعات نگارش هفته های آینده

موضوعات نگارش هفته های آینده

 

در این برگه، همه موضوعاتی که قرار است برایشان بنویسم را قرار میدهم.

 • در نقد گردهمایی: بخش اول
 • در نقد خویشتن: حقیقت علمی از دید راسل، قوی سیاه؟ ویرایش ۱٫۰
 • درباره نقش تاریخ در بذر بی تفکری و جزم اندیشی
 • نقش تحول ذهنی و رفتاری در توسعه پایدار، با نگاهی به اندیشه های دکتر رنانی
 • درباره توسعه پایدار و نقش نخبه پروری؟ با نگاهی به اندیشه های سریع القلم – رنانی
 • مرگ توسعه و رهیافت به رویکرد «نوسان می کند، اما غرق نمی شود»
 • درباره نقش زنان در توسعه پایدار – در گفتگو با معصومه شیخ مرادی
 • در مورد تفاوت «رشد، توسعه و پیشرفت»
 • توسعه پایدار چه چیزهایی نیست؟
 • در مورد تحول دیجیتال و توسعه پایدار
 • آیا اقتصاد پلتفرم های دیجیتال مبنای توسعه پایدار آینده اند؟
 • در نقد خویشتن: چگونه خوانده هایت را با زندگی ات تطبیق داده ای؟
 • در نقد خویشتن: آیا نویسندگان لزوما همیشه بهترین افکارشان را با ما در میان می گذارند؟
 • در نقد خویشتن: درباره مدل ذهنی تاریخ
 • در نقد خویشتن: درباره مرگ آگاهی
 • در نقد خویشتن: چرا کتاب نمی خوانیم؟