درباره حقیقت زندگی و ذهن‌آگاهی

تقریبا از اسفندماه سال گذشته که با مجموعه کتاب‌های جستار روایی نشر اطراف مأنوس شدم، فکر می‌کنم هیچ چیز دیگری به این اندازه، در تمام … ادامه خواندن درباره حقیقت زندگی و ذهن‌آگاهی