مانیفست رنج یا رنج کشیدن چگونه ارزشمند می‌شود؟

طبق معمول این سری نوشته، تمام این نوشته در مورد زندگی من است و نه اصراری بر درستی آن وجود دارد و نه درخواستی از … ادامه خواندن مانیفست رنج یا رنج کشیدن چگونه ارزشمند می‌شود؟