چرا باید از لزوم “آموزش عالی در ایران” «تمام قد» دفاع کرد؟
| |

چرا باید از لزوم “آموزش عالی در ایران” «تمام قد» دفاع کرد؟

چرا باید از دانشگاه در ایران دفاع کرد؟ *** کلیه مطالب این نوشته در همه بخش های آن، صرفا بیانگر نظرات، اندیشه ها و تجربه های شخصی نویسنده اش می باشد. نویسنده به «تردید» بیش از یقین علاقمند است و به همین دلیل جای جای این نوشته هدف نقدهای آینده خود نویسنده و تغییرات جزیی…