کشنده ترین مشکل این است که راه حل مشکل را پیش می برد

Normally, the most destructive case is the Solution drives the problem عمدتا کشنده ترین مشکل این است که راه حل مشکل را پیش می برد. … ادامه خواندن کشنده ترین مشکل این است که راه حل مشکل را پیش می برد