میتوانم تصور کنم….

امروز دقیقا نمی دانم چند وقت است که دیگر شبکه های اجتماعی ام را ندارم. هم چنان که از این «آزادی» که ممکن است به دیدگاه خیلی ها نوعی «محروم سازی» خویشتن از مزایای ارتباط باشد و برای من البته حس متفاوتی است. به هر صورت این روزها میتوانم تصور کنم که در شبکه های اجتماعی چه خبرهایی بود. میتوانم تصور کنم که تئوری های توطئه در مرگ آقای هاشمی چقدر وقت و انرژی از کامنت ها گرفته است. میتوانم تصور کنم که با فرو ریختن پلاسکو چند هزار نفر زیر کامنت ها «فرو ریخته اند». میتوانم حجم عظیم نوشته […]

فلسفه نوشته های نسیم طالب

نسیم طالب در وب سایت خودش، یک اینفوگراف کلی از اندیشه خودش منتشر کرده است که برای درک بهتر فلسفه وی، شاید بد نباشد این شکل را همیشه جلوی چشممان داشته باشیم.   در این مورد فعلا چیزی نمی نویسم. حداقل تا زمانی که دو کتابی که از وی دارم، را بخوانم، در این مورد دست به قلم نمی برم. اما تا آن خودم را هم از لذت شریک شدن این تصویر با شما محروم نمی کنم.  

مهاجرت به وردپرس

یک دنیای جدید

مهاجرت به وردپرس به پیشنهاد امین آرامش، به این دنیای نو پا گذاشتم. امیدوارم که در این خانه نو، همچنان افتخار همراهی شما را داشته باشم. نوشته هایم را  تا حد ممکن با RSS به این خانه نو آورده ام. متأسفانه اما بلاگ اسکای امکان انتقال نوشته ها به صورت یک فایل XML را هنوز ندارد. فقط نوشته های صفحه آخر را میتوان به جای دیگری منتقل کرد. به محض فراهم شدن این امکان یا یافتن روش انتقال همه نوشته هایم، آن ها را به این آدرس اضافه می کنم. هم چنان مشتاق نوشتن هستم. روزهای آینده ممکن است تغییرات […]