کتاب زنده

 

 

کتاب زنده، کتابی است که پیوسته به روز می شود. این کتاب ظاهرا قرار نیست هرگز پایان یابد.

مطالعه آن یک لذت بی پایان است.

پیشنهاد میکنم حتما همیشه به آن سر بزنید.

 

اینجا را کلیک کنید.

فصل هایی که تا اینجا تألیف شده اند.

 

فصل اول: کاپیتالیسم 

 

فصل دوم: کار 

 

فصل سوم: روابط

 

فصل چهارم: خود

 

فصل پنجم: فرهنگ 

 

فصل ششم: برنامه ریزی