دست نوشته‌های یک دیوانه

توسعه‌ی پایدار، سیستم‌های پیچیده در توسعه‌ی پایدار

از سرمایه ات محافظت کن!

Erste ragel des Gewerbes: Beschütze deine Anlage

چقدر خودت هستی؟

این اصل در واقع «اولین» قانون تجارت نیست: اولین و آخرین قانون زندگی است.

سرمایه

از سرمایه ات

از داشته ات

از عمرت

از زندگی ات

چقدر حفاظت می کنی؟ چقدرش را روزانه «هدر» می دهی بی آنکه بدانی چرا صرفش کرده ای؟ چقدر «عادت» کرده ای به گذرانیدن لحظه هایت، بی آن که بدانی چرا زنده مانده ای؟

چقدر از سرمایه زندگی ات

صرف خودت

پرورش خودت

لذت بردن از «خود بودنت»

و رشد خودت

شده است؟

از سرمایه ات محافظت کن.

شاید تنها همین جمله چکیده همه بحث هایی باشد که در مورد «تغییر» نوشته شده اند، نوشته می شوند و نوشته خواهند شد:

Beschütze Deine Anlage

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.